Belépés tagoknak

Képtár

Naptár
2019. április  
 
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

További hírek

A Szent György Lovagrend ezen honlapja hamarosan megújul, a régi oldal pedig archiválásra kerül.

(2019. április 7. 16:17)


Lovagrendünk 2019. július 15-20. között Pécsett rendezi meg XXVI. Nyári Egyetemét

(2019. március 31. 14:45)


Ádvent és Karácsony napjaiban a Szent György Lovagrend a Dél-Dunántúlon is segített rászorulóknak.

(2018. december 27. 14:14)


Megrendülten, szomorú szívvel, de isten akaratában megnyugodva értesítelek benneteket, hogy lovagrendünket pótolhatatlan veszteség érte. Életének 86. évében elhunyt lovag dr. Renn Oszkár, Heves-Borsod-Nógrád megye nagypriorja.

(2018. november 26. 09:08)


A Szent György Lovagrend, a Szent Gellért Lovagrend, a Nemzeti Fórum, és Keszü Önkormányzata közös megemlékezését a keszüi Szent Anna templomban tartottuk meg 2018. október 23-án este 18 órakor, ahol Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke volt az ünnepi szónok.

(2018. november 4. 20:38)

A Szent György Lovagrend története

Az európai lovagság emlékeinek feltárásával és bemutatásával sokáig adós maradt a történettudomány. A lovagkorról szóló tudományos irodalom elsőként tartja számon Otto Henne am Rhyn német kultúrtörténész összegező művét, amelyben feldolgozta az európai lovagság történetét. [1] Sajnálatos, hogy a magyar történészek megkésett munkái és a tudományos ismeretek hiánya is hozzájárult a hazai rendalapítások ismeretlenségéhez.

 

A magyar történészek közül –  a német történész könyvének megjelenésével csaknem egy időben – Majláth Béla írt először tanulmányt a magyar lovagrendekről. [2]

 Szilágyi Sándor szerkesztésében 1896-ban, a millennium évében, Pór Antal és Schönher Gyula közölte le először a Szent György Lovagrend alapító okiratának latin nyelvű szövegét és annak fordítását. Ez volt az első hiteles ismertető az 1326-ban alapított Szent György Lovagrendről. [3]

 

A téma feltárásában további lényeges fordulatot hozott Dr. Erdélyi László bencés szerzetes, tanszékvezető professzor munkája, aki 1935-ben megjelent tanulmányában a külföldi világi rendekkel összehasonlítva megállapította, hogy a Szent György Lovagrend alighanem a legkorábbi Európában. A feldolgozott források alapján ezt azért hangsúlyozta ki, mert a német összegező könyv szerzője, am Rhyn, a Szent Lajos francia király által alapított Plantagenet rendet tette első helyre. [4] Erdélyi állítását arra alapozta, hogy a magyar rendalapítás 23 évvel megelőzte az angol Szent György Rend, az ún. „térdszalag rend” életre hívását (1349). Értékelésében közölt egy összegezést is a 14. század második felében alapított fejedelmi, királyi rendekről is. Ezek sorrendje a következő: a francia Csillag Rend (1352), a nápolyi Szent Lélek Rend (1362), a savoyai Annunciata Rend (1362), a Bourbon hercegek Bogáncs Rendje (1363), a bretagne-i herceg Hermelin Rendje (1370), az orleans-i herceg Sündisznó Rendje (1381) és az angol Bath Rend (1395). [5]

 

 Az értékelés mellett Erdélyi részletes elemzést és értékelést adott a magyar Szent György Lovagrend felvételi rendjéről, létszámáról, a rendet vezető legfontosabb tisztségviselőkről, a tagok egyházi és világi kötelmeiről és az általa ismertetett cikkelyek (artikulusok) számáról és tartalmáról. Ez a munka azért értékes, mert hosszú időre a legbővebb ismertetőt adta azok számára, akik igényes tájékoztatást akartak szerezni az első királyi lovagrendről és a többi hasonló korú lovagrendekről. Az is említésre méltó, hogy Erdélyi a 15. század elején, a Zsigmond király által alapított Sárkány Rendet is bevonja ismertetésébe, amely okirat fontos adatokat tartalmaz a Szent György Lovagrend működéséről is. [6]

 

 Erdélyivel csaknem egy időben jelent meg Hóman Bálint nagy, összefoglaló történeti munkája. Ebben részletesen feldolgozta a Szent György Lovagrend történetét, a 14. századot ismertető fejezetben. [7] A felsorolt történeti munkák mellett – a 20. század második felében – Szűcs Jenő, Miskolczy István, Bertényi Iván, Kristó Gyula, Zombori István, Endrődy János, Fügedi Erik és Kurcz Ágnes szerzők könyvei és esszéi közöltek fontos adatokat a Szent György Lovagrend működéséről, értékeléséről. A felsorolt magyar nyelvű szakirodalom szerzőinek nagy része legnagyobb érdeklődéssel az alapítás idejét és annak körülményeit dolgozta fel, de nem jutott el több, lényeges kérdés megválaszolásáig. [8]

 

Ebben a helyzetben áttörést jelentett Boulton, angol történész 1987-ben megjelent könyve, aki részben Fügedi Erik, nagyobbrészt pedig Kurcz Ágnes posztumusz munkájának alapján újragondolta az Árpád- és Anjou-kori udvari kultúra jellemzőiről alkotott véleményüket, valamint az ezzel kapcsolatos hipotéziseket. Ez a munka imponáló eredményeket hozott, ami azért is fontos, mert a hazai kutatók, köztük Fügedi Erik is, óvakodtak a magyar Szent György Lovagrend európai elsőségének elfogadásától. Boulton művének köszönhetjük, hogy a magyar rendalapítást, s annak elsőbbségét Barber és Barker angol történészek is elismerték. [9]

 

A megnevezett angol történészek egyetértésüket arra alapozták, hogy az uralkodók és fejedelmek által alapított világi lovagrendek között – amelyek rendelkeznek ősi alapító levelükkel, statútumukkal, s ennek alapján működésük rekonstruálható – első a magyarországi Szent György Lovagrend a világi rendek családfáján. [10]

 

Az pedig külön elismerést érdemel, hogy ebben a témakörben egy kiváló magyar történész, Dr. Veszprémy László az európai kutatás fő ütőerein tartotta a kezét. Az ő munkásságának köszönhetjük, hogy D’ Arcy Jonathan Dacre Boulton – európai összegező könyvének angol nyelvű megjelenése után egy évvel – a Hadtörténeti Közleményekben megjelentette kiváló tanulmányát a Szent György Lovagrend alapításáról. [11] A magyar olvasók számára ez ad alapot a téma részletes és alapos megismeréséhez.

 

Jegyzetek

[1] Otto Henne am Rhyn: Königlicher Rittenorden in Euróna. Leipzig, 1895.

[2] Majláth Béla cikke a Századok c. folyóiratban. 1885. évfolyam 569-571-ig oldal

[3] Szilágyi Sándor (szerk.): A magyar nemzet története. III. kötet, 138-139. oldal

[4] Dr. Erdélyi László: Bajtársi egyesületek a magyar lovagkorban. Klebelsberg emlékkönyv, 1925. 249-258. oldal

[5] Dr. Erdélyi László: Bajtársi egyesületek a magyar lovagkorban. Klebelsberg emlékkönyv, 1925. 251.oldal

[6] Dr. Erdélyi László: Bajtársi egyesületek a magyar lovagkorban. Klebelsberg emlékkönyv, 1925. 256. oldal

[7] Hóman Bálint: A magyar nemzet története (Gli Angioini di Napolo Ungheria). Róma, 1938.

[8] D’ Arcy Jonathan Dacre Boulon: The Knights of Crown (The Monarchial Orders of Knighthood in Later Medieval Europe 1325-1520) című a The Boydell Press kiadó által 1987-ben Suffolkban kiadott könyvének a magyar Szent György Lovagrendre vonatkozó fejezete: 27-46. oldal, 478. oldal, 501. oldal

[9] Richard Barber and Juliet Barker: Tournaments Jousts, Chyvarly and Pageants in the Middle Ages (First published 1989 by The Boydell Press, Woodbridge). 103-104., 134., 223. oldalak

[10] Veszprémy László: AZ Anjou-kori lovagság kérdései. A Szent György-lovagrend alapítása. Hadtörténeti Közlemények, 107. évfolyam. 1994. 1. szám, 3-11 oldal

 


 

A Szent György Lovagrend jelmondata

„IN VERITATE IUSTUS SUM HUIC FRATERNALI SOCIETATI”

(Valósággal igaz vagyok e testvéri társaság iránt)