Szent György Lovagrend Rendtartása

A Szent György Lovagrend Közgyűlésének 1/2018 (IV. 28.) normatív határozata
A Szent György Lovagrend (továbbiakban: Rend) Magisztrátusának javaslatára, a Rend Közgyűlése (továbbiakban: Rendi ülés) a Rend céljait elősegítő folyamatos és szakszerű működése, szervezetének és működésének szabályozása érdekében a Rendi Alkotmány (továbbiakban: alkotmány) IV.F.2. pontjának értelmében, és a VI.1. pontja felhatalmazása alapján az alábbi normatív határozatot (továbbiakban: rendtartást) hagyja jóvá.
1.§ A Rend tagjainak adatszolgáltatási kötelezettsége
(1) A Rend tagja és a várományos köteles a rendtartásban meghatározott tartalmú, a Rend működéséhez nélkülözhetetlen adatszolgáltatásra. Így köteles a Rend tagjairól készített nyilvántartás rendelkezésére bocsátani:
– nevét;
– állandó lakcímét;
– családi állapotát;
– iskolai végzettségét;
– foglalkozását;
– munkakörét és beosztását;
– telefonszámát;
– egyéb elérhetőségeit (telefax, e-mail cím, levelezési cím stb.)
(2) A Rend tagjairól készített nyilvántartást az azt vezető alkancelláron kívül a Magisztrátus tagjai, a Magisztrátus által a belső kommunikáció biztosításáőval szervezésével megbízott személy, a szervezeti egységek (nagypriorátus, priorátus, tagozat) tagjai tekintetében a szervezeti egység vezetője, saját adatai tekintetében az érintett tekintheti meg és kezelheti, mely adatkezeléshez minden tag a „Belépési nyilatkozat (2. sz. melléklet), és/vagy az „Adatlap a jelentkezéshez” (3. sz. melléklet) aláírásával hozzájárul, ezen hozzájárulása írásban igazoltan történő visszavonásáig.
(3) A Rend tagja és a várományos az (1) bekezdésben felsorolt adatokban bekövetkezett változást a változást követő 15 napon belül köteles írásban bejelenteni.
(4) Az adatszolgáltatás megtagadása fegyelmi vétség.

2.§ A várományos jogállása és a Magisztrátus általi meghallgatásának szabályai
(1) A várományos rendi tagság iránti kérelemmel rendelkező, a Rendi Alkotmány fegyelme alatt álló természetes személy.
(2) A várományost a rendes tagoknak az alkotmány III. 2. pontjában rögzített jogai és kötelezettségei közül az alábbiak terhelik, illetve illetik meg:
Jogok:
a.) részt vehetnek az Rend Közgyűlésén (Rendi Ülésén), ott tanácskozási (ideértve a felszólalást és a kérdések feltételét is), indítványozási, észrevételezési jogot gyakorolhat;
c.) jogosultak részt venni az Rend rendezvényein;
d.) igénybe vehetik az Rend által nyújtott kedvezményeket,
e.) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.
Kötelezettségek:
A Rend rendes tagjának, várományosának kötelességei:
a.) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb Rendi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Rend szerveinek határozatait;
b.) kötelesek teljesíteni az Rend tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Rend célkitűzéseinek megvalósítását;
c.) kötelesek megfizetni legkésőbb március 31-ig a tárgyévben esedékes – közgyűlés által meghatározott – tagdíjat;
d.) nem veszélyeztethetik az Rend céljainak megvalósulását és az Rend tevékenységét.
(3) A várományossá válás feltételeit a (4)- (12) pont részletezi, a várományosi viszonyt a várományos írásos egyoldalú nyilatkozattal megszüntetheti, illetve kérésére legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható. A megszüntető nyilatkozat időpontját követő év január 1.-étől már nem kell várományosi díjat megfizetni.
(4) A várományosi viszonyt a kérelmező lakóhelyéhez legközelebb eső nagypriorátusnál/priorátusnál lehet kezdeményezni annak, aki a „belépési nyilatkozatot” kitöltötte és önéletrajzával együtt a nagypriorhoz/priorhoz, a várományosi díj befizetését igazoló csekk másolatával, visszajuttatja, ekkor jelöltté válik.
(5) A (4) pontban meghatározott feltételek teljesülése után a jelöltet a nagyprior/prior meghallgatja, majd tájékoztatja a felkészülés módjáról és a rendes taggá( lovaggá) válás feltételeiről. Amennyiben a nagyprior és az általa kijelölt prior is elfogadja a jelölt jelentkezését valamint a jelölt jelentkezési lapját legalább két ajánló lovag ellenjegyzi, az elöljárók ellátják a felkészüléshez szükséges dokumentumokkal (Rövid ismertetés a Szent György Lovagrendről, a Szent György Lovagrend Rendi Alkotmánya, a Szent György Lovagrend Szervezeti- és Működési Szabályzata /Rendtartása/, egyéb dokumentumok). Ezzel a jelölt várományosi minőségbe kerül köteles fizetni az éves várományosi díjat, a kijelölt priorátusban a tevékenységet és az együttműködést megkezdi, azzal, hogy a Magisztrátus a meghallgatása után a várományosi státuszt visszavonhatja, vagy megerősítheti.
(6) A jelölt kiválasztására, meghallgatására a priorátusok/nagypriorátusok alkalmazhatnak saját módszert de a döntés a várományosi minőségéről, kizárólag a prior egyetértésével a nagypriort illeti.
(7) A várományos meghallgatása, majd az alkotmány III. 2. pontjában szereplő valamely döntés meghozatala Magisztrátusi ülés keretében, az arra vonatkozó határozatképességi szabályok szerint történik.
(8) A magisztrátus a meghallgatásra meghívhatja a Rend valamely kiemelkedő történeti vagy kulturális ismeretekkel rendelkező tagját.
(9)A meghallgatáson a várományoson, Magisztrátus tagjain, a nagyprioron, prioron és a (8) pontban meghatározott személyeken kívül más nem lehet jelen.
(10) A várományosokat a Kancellár, vagy az általa kijelölt elöljáró által meghatározott sorrendben, egyenként hallgatják meg.
(11) A meghallgatáson a várományoshoz a Magisztrátus tagjai és a (9) pontban meghatározott személyek közül bárki kérdéseket intézhet.
(12) A Magisztrátus az alkotmány III. 2. pontjában szabályozott valamely döntéséről közvetlenül, vagy a területileg illetékes prior útján írásban értesíti a várományost.

3.§ A tagsági jogviszony létrejöttének és megszűnésének eljárási szabályai
(1) A várományos felvételéről a Magisztrátus rendes ülésén, egyenként dönt. Döntésekor vizsgálja, hogy a várományos megfelel-e az alkotmányban rögzített feltételeknek és teljesítette-e kötelezettségeit. A Magisztrátusnak a meghallgatáson jelen lévő tagjai tájékoztatják a Magisztrátust a meghallgatás eredményéről, a várományossal kapcsolatos benyomásaikról.
(2) A Magisztrátus döntéséről írásban, közvetlenül, vagy a területileg illetékes prior útján értesíti a várományost.
(3) A Magisztrátus a felvételt kimondó határozatának megküldésével egyidejűleg tájékoztatja a felvételt nyert személyt a lovaggá ütés szertartásának időpontjáról, helyéről, a belépési díj és az avatási költségek mértékéről és befizetésének módjáról, a tagsági igazolvány kiváltásához szükséges tennivalókról, a rendi öltözék és insigniák beszerzésének módjáról.
(4) A felvételt nyert személy a lovaggá ütési szertartás előtt nyilatkozatot ír alá arról, hogy az alkotmány és a rendtartás rendelkezéseit ismeri, azokat magára nézve kötelezőnek tartja, kötelezettségei szándékos vagy rosszhiszemű megszegése esetén az alkotmányban és a rendtartásban meghatározott jogkövetkezményeket tudomásul veszi és viseli. Csak az bocsátható avatásra, aki a belépési díjat és az éves tagdíjat a Rend számlájára befizette. Ennek ellenőrzése és igazolása a területileg illetékes prior feladata.
(5) Fegyelmi vétségnek számít az, ha a felvételt nyert személy a lovaggá ütés szertartásától igazolás nélkül, vagy nem önhibáján kívüli okból távol marad.
(6) A lovaggá ütés szertartása után a lovaggá ütött tagok a helyszínen, de legkésőbb nyolc napon belül lovaggá ütésük alkalmából díszoklevelet kapnak a Magisztrátustól.
(7) A Magisztrátusnak gondoskodni kell arról, hogy valamennyi tag tájékoztatva legyen jogairól és kötelezettségeiről, különösen a rendi tagság megszűnésének feltételeiről.
(8) A rendi tagság megszűnésének az alkotmányban meghatározott, valamennyi esetében, kivéve a tag kérésére történő törlést, a tagsági viszony megszűnéséről a tagot a Magisztrátus indokolással ellátott levélben értesíti. A levélben tájékoztatni kell a tagot arról is, hogy rendi tagsága megszűnésével egyidejűleg megszűnik a jogosultsága a Rend öltözetének és insigniáinak viselésére, illetőleg köteles visszaküldeni a Magisztrátus számára tagsági igazolványát.
(9) Az alkancellár a visszaküldött tagsági igazolványt megsemmisíti. Ha tagsági igazolványt rosszhiszeműen nem küldik vissza, úgy a Magisztrátus jogosult intézkedni arról, hogy a rendi tagság megszűnéséről két országos napilapban tájékoztatás jelenjen meg.

4.§ A Rendi Ülés működési szabályai
(1) A rendi ülés összehívása meghívóval történik.
(2) A rendi ülésre csak a Rend tagjai, illetőleg a kancellár által meghatározott személyek kaphatnak írásos meghívót.
(3) A meghívót úgy kell postára adni, hogy elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell eltelnie.
(4) A meghívónak tartalmaznia kell:
–rendi ülés időpontját és helyét,
– a tervezett napirendi pontokat az előterjesztő nevének feltüntetésével,
– a megismételt rendi ülés kitűzését.
(5) A tervezett napirendi pontok közé fel kell venni:
– a munkatervben előírt napirendi pontokat,
– az előző rendi ülésen elnapolt napirendi pontokat.
(6)A rendi ülés napirendi pontjának előterjesztője lehet:
– a tag,
– a kancellár,
– a Magisztrátus tagjai,
– a rend tisztségviselői.
(7) A meghívóval együtt kell megküldeni az írásos előterjesztéseket is a (10) pont figyelembevételével.
(8) Csak írásos előterjesztés alapján lehet tárgyalni az alkotmány IV.F. 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. pontjában, meghatározott tárgyú napirendeket,
(9) A 8. pontban felsorolt tárgyú napirendeket csak akkor lehet a rendi ülés elé terjeszteni, ha azokat a Magisztrátus már előzetesen tárgyalta.
(10) Ha nagy terjedelmű előterjesztés valamennyi tag részére történő postázása nehézségbe ütközik, elegendő megküldeni az előterjesztés internetes elérési helyét és a hozzáférés módját, ez esetben külön kérésre kell csak papír alapú előterjesztést küldeni a prioroknak, akik gondoskodnak arról, hogy a priorátus tagsága az előterjesztést megtekinthesse.
(11) Az ülés vezetéséről az alkotmány IV. 2. B. bekezdése rendelkezik. Amennyiben az ott felsorolt mindhárom rendi méltóság akadályoztatva van, akkor a rendi ülés által levezető elnöknek választott tag vezeti le az ülést. Amennyiben a rendi ülés nem választ levezető elnököt, az ülést a korelnök vezeti.
(12) Az ülés megnyitása után az elnök rögzíti a megjelent tagok számát és ehhez képest megállapítja a határozatképességet. Amennyiben a rendi ülés nem határozatképes az elnök, ennek megállapítása után azonnal, elrendeli a megismételt rendi ülés 30 perc múlva történő megtartását, amennyiben az alkotmány IV. 2. C pontja szerinti feltételek fennállnak, az eredetivel azonos napirenddel. A megismételt rendi ülés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
(13) A napirendi pontokhoz bármelyik tag hozzászólhat.
(14) Az előterjesztő a hozzászólások után ismerteti a hozzászólásokkal kapcsolatos álláspontját és az összes módosító indítványt.
(15) Először a módosító indítványokról kell szavazni, azok elhangzása sorrendjében, majd a módosításokkal megváltoztatott javaslatról történik szavazás.
(16) A rendi ülésről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
– a rendi ülés helyét, időpontját;
– a napirendi pont címét, az előterjesztő nevét;
– az érdemi hozzászólások lényegét;
– a hozzászólók nevét;
– a határozatok sorszámát és szövegét;
– a szavazás eredményét és számszerűségét (igen, nem, tartózkodás száma);
– az ülésen történt fontosabb eseményeket.
(17) Az alkotmány IV. 2. F. bekezdésében „Közgyűlés ülés tartása nélkül (távszavazás) „ meghatározottakon kívül a jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív.
(18) A jegyzőkönyv legalább három példányban készül, melyből egyet a felügyeleti tevékenységet ellátó bíróságra kell megküldeni, egy a kancellárhoz, egy pedig az alkancellár által kezelt rendi irattárába kerül.

5.§ A Magisztrátus működési szabályai
(1) A Magisztrátus ülésének összehívására – az ülést legalább nyolc nappal megelőzően – írásban a kancellár akadályoztatása esetén az a magisztrátus három tagja együttesen jogosult.
(2) A Magisztrátus ülésén csak a Magisztrátus tagjai, valamint az összehívó által meghívott személyek vehetnek részt.
(3) A Magisztrátus ülésén szavazati joggal csak a Magisztrátus tagjai rendelkeznek.
(4) A meghívóban fel kell tüntetni az ülés napirendjét. A rendkívüli okból összehívott ülés napirendjének részletezése mellőzhető.
(5) Az ülést a kancellár vagy az alkancellár vezeti. Amennyiben mindkét rendi méltóság akadályoztatva van, akkor a Magisztrátus által levezető elnöknek választott tag vezeti le az ülést. Amennyiben a Magisztrátus nem választ levezető elnököt, az ülést a korelnök vezeti.
(6) A Magisztrátus üléséről emlékeztető készül. Az emlékeztetőt az elnök által erre kijelölt tag vezeti. Az emlékeztetőt annak leírója, az elnök és a Magisztrátus egy – az elnök által kijelölt – tagja hitelesíti.
(7) Az emlékeztető tartalmazza a napirendi pontokat, az érdemi javaslatok lényegét és az ülésen hozott határozatokat.
(8) Az emlékeztető legalább két példányban készül melyből egy a kancellárhoz egy pedig az alkancellár által kezelt rendi irattárba kerül.
(9) A Magisztrátus kötelezettséget vagy feladatot meghatározó érdemi döntéseiről a kancellár, vagy az általa felhatalmazott rendi méltóság körlevélben vagy értesítésben tájékoztatja a nagypriorokat és priorokat, akik ennek tartalmáról és az ezekből eredő teendőkről az irányításuk alatt álló nagypriorátus vagy priorátus soros ülésén vagy levélben tájékoztatják a tagokat.

6.§ A rendi méltóságok és tisztségviselők feladatainak ellátása
(1) Az alkotmány IV. 1. bekezdésében meghatározza a rendi méltóságokat és tisztségviselőket ideértve az itt említett nagypriorátusok nagypriorjait és priorátusok priorjait is. Feladataikról az alkotmány IV. 4., 5., 6., pontjai rendelkeznek, illetékességüket és hatáskörüket a 6. sz. melléklet tartalmazza. A Rend operatív irányítása szempontjából parancsnoki, elöljárói szerepkörrel bír a kancellár, alkancellár, a nagyprior és a prior, tagozata irányítása szempontjából a tagozatvezető és helyettese, illetve az általuk megbízott parancsnokok, a szolgálati út is ezen hiararchián értelmezhető és kötelező. A további méltóságok, például a magiszterek, feladatkörükben és a rájuk bízott akciók és események lebonyolításában, illetve beosztott helyetteseik, munkacsoportjuk tekintetében operatív vezetők, de nem elöljárói a rend nagypriorjainak , priorjainak, tagjainak, hanem ellenkezőleg az ő operatív vezetésük alatt állnak. Vezetői hatáskörüket testületként gyakorolják.
(2) A rendi méltóságok feladataik végrehajtása során a kancellártól, és a Magisztrátustól mint testülettől kaphatnak utasításokat, melyet kötelesek végrehajtani.
(3) A rendi méltóságok a kancellártól vagy a Magisztrátustól kapott utasításokat csak akkor tagadhatják meg, ha az jogszabálysértő vagy ellentétes az alkotmány vagy a rendtartás rendelkezéseivel.
(4) Amennyiben a rendi méltóság nem ért egyet a kapott utasítással – bár az nem jogszabálysértő vagy alkotmány vagy rendtartás ellenes – kérheti annak írásba foglalását, de ez végrehajtási kötelezettségét nem érinti.
(5) A rend tisztségviselői feladataik végrehajtása során a kancellártól, a Magisztrátustól és a rendi méltóságoktól kaphatnak utasításokat, melyeket kötelesek végrehajtani.
(6) A rendi méltóságok csak az alkotmányban meghatározott feladataik végrehajtásának körében, illetőleg a Rendi Ülés vagy a Magisztrátus által hozott döntések végrehajtása érdekében utasíthatják a tisztségviselőket.
(7) A tisztségviselők a rendi méltóságoktól kapott utasítások végrehajtását kötelesek megtagadni, ha azok ellentétesek a kancellár vagy a Magisztrátus utasításaival, döntéseivel.
(8) A tisztségviselőkre értelemszerűen vonatkoznak a (2) és (3) pontban leírtak, kiterjesztve a rendi méltóságok által adott utasításokra is.
(9) A rendi méltóságok kötelesek a legrövidebb időn belül beszámolni az általuk tett intézkedésekről, kiadott utasításokról a kancellárnak.
(10) A kancellár intézkedéseiről köteles tájékoztatni a Magisztrátust, annak soron következő ülésén.
(11) A rendi méltóságok és tisztségviselők legalább évente egyszer, a Magisztrátus éves jelentésének elkészítésekor kötelesek írásban beszámolni tevékenységükről a Magisztrátus számára. Beszámolójukat úgy kell megküldeni a kancellárnak, hogy a megérkezés napja legalább tizenöt nappal előzze meg az éves jelentést tárgyaló magisztrátusi ülés napját.
(12) A Világi bíró mindenkori feladatköre a jogszabályok és egyéb, a Rendre vonatkozó, szabályzók változásainak folyamatos figyelemmel kísérése és ezek alapján a Rendben szükséges törvényességi és jogharmonizációs változtatások kezdeményezése a Magisztrátus felé. Ezen feladatkört részben vagy teljes egészében átruházhatja helyettesére. Ezen kívül a Világi bíró az elsődleges, mentora a priorátusokban, illetve nagypriorátusokban nem rendezhető vitáknak, nézeteltéréseknek.
(13) A Kancellár jogosult egyes projektek végrehajtására, szervezési irányítási feladatokra Kancellári Biztos kinevezésére és megbízására. A megbízás szólhat határozott vagy határozatlan időre, a kinevezett személy a Rend bármely tagja lehet, függetlenül betoltött tisztségétől és megbízatása alatt viselheti a címet utána az emeritus címet és a tiszti kar insigniáit jelképeit. Munkáját a Kancellár által meghatározott rendben végzi és számol be tevékenységéről. A Kancellár a „Biztosi” kinevezést a soron következő Magisztrátusi ülésen köteles bejelenteni.
(14) Aki tartósan (alapesetben minimum 2 év) tevékenykedett a Rend tisztségviselője, vezetője vagy parancsnokaként és viselte a rendi méltósághoz kapcsolódó címet, az viselheti a kapcsolódó „emeritusi” címet is visszavonulása esetén, ha visszavonulása a Magisztrátus egyetértésével történik (pl.: prior- prior emeritus...stb). A Kancellár első fokon, fellebbezés esetén a Magisztrátus, saját hatáskörében a címeket visszavonhatja, vagy eltérő szabályokkal is adományozhatja, erről az érintettet és a tagságot értesíti.
(15) Rendi Tanács a Rend hatáskörrel nem rendelkező tanácsadó, döntés előkészítő, konzultációs testülete. Tagjai a priorok, nagypriorok, tagozatvezetők, magiszterek, egyéb méltóságok és tisztségviselők. A Kancellár hívja össze, akadályoztatása esetén a Magisztérium legalább három tagja. évente lehetőség szerint legalább egyszer ülésezik. Szükség esetén tanácskozási joggal meghívható bármely tag, vagy külső tanácsadó, szakértő, projektvezető az összehívó döntése szerint. A Rendi Ülés vagy a Magisztrátus átruházható hatásköröket adhat a Rendi Tanácsnak.

7.§ A Rend területi szerveződése
(1) A Magyarországon 1990-ben újjászerveződött Szent György Lovagrend központja és székhelye: Visegrád.
(2) A Rend anyaországi, elcsatolt területeinken és külföldön működő nagypriorátusai és priorátusai felsorolását ezen szabályzat 1-es sz melléklete tartalmazza, azzal, hogy területi szerveződésünk dinamikus fejlődése miatt az jelen szabályzat külön módosítása nélkül is változhat, a Kancellár és egy további magiszter által hitelesítve, illetve az érintett nagypriorok, priorok ellenjegyzésével.

8.§ A priorátusok működésének szabályai
(1) A nagypriorok és a priorok – a 6.§ (1)-(9) pontjaiban meghatározottak figyelembevételével – utasítási jogkörrel rendelkeznek a vezetésük alatt álló rendtagok fölött, akik kötelesek végrehajtani elöljáróik utasításait és a szolgálati utat a 6. § -ban ismertetett kivételekkel.
(2) A priorok a vezetésük alatt álló priorátus működéséről legalább évente egyszer írásban beszámolnak a Magisztrátusnak.
(3) A (2) pontban meghatározott írásbeli beszámolási kötelezettségen kívül a kancellár, a kormányzó vagy a területileg illetékes nagyprior bármikor kérhet írásbeli jelentést a priortól.
(4) A (2) és (3) pontban meghatározott beszámolási és jelentéstételi kötelezettségen túl a priorok kötelesek minden – a Rend vagy a priorátus működésével kapcsolatos – jelentősebb eseményről haladéktalanul tájékoztatni a kancellárt vagy a kormányzót és a nagypriort.
(5) A priorátusi ülésekről emlékeztető készül. A priorátusi ülés emlékeztetőjére – az értelemszerű eltérésekkel – a magisztrátusi ülés emlékeztetőjére vonatkozó, az 5.§ (6) és (7) pontjában meghatározott tartalmi és formai követelmények érvényesek.
(6) A priorátus az alkotmány és a rendtartás rendelkezéseit, valamint a Rendi Ülés és a Magisztrátus döntéseit betartva, önállóan működik, azonban tevékenységének tükrözni kell a Rend céljait, eszméit és értékrendjét. A priorátus működése a Rend jó hírnevét és méltóságát nem sértheti.
(7) A prior felelősséggel tartozik azért, hogy a vezetése alatt álló tag és várományos magatartásával és tevékenységével a (6) pontban leírt követelményeknek megfeleljen.
(8) A priorok bármely, a priorátus és a Rend működésével kapcsolatos kérdésben közvetlenül fordulhatnak a Magisztrátushoz és a rendi méltóságokhoz. Írásos megkeresésükre lehetőség szerint 30 napon belül, írásban kell válaszolni.
(9) A Rend a hazai priorátusokat nagyobb földrajzi, közigazgatási területekre kiterjedő hatáskörrel szervezi. A priorátusok központja lehetőleg nagyobb, körzetközpont szerepet betöltő, történelmileg kiemelkedő jelentőségű település legyen, mely az adott országrész szakrális központja is.
(10) Amennyiben a nagypriorátus legalább két priorátust fog össze, a nagyprior elnökletével nagypriorátusi ülés tartható.
(11) A nagypriorátusi ülés akkor határozatképes, ha azon az egyes priorátusok külön-külön is saját határozatképességükhöz elegendő taggal vesznek részt.
(12) A Rend külföldi priorátusának tagjává is csak olyan személyek fogadhatók, akik a keresztény-keresztyén eszmék szerint élnek, életvitelükben józan, becsületes, köztiszteletnek örvendő emberek, akik olyan vagyoni helyzetűek, hogy anyagi áldozatot is tudnak hozni a Rend célkitűzéseinek megvalósításához.
(13) A külföldi priorátus nagypriorja minden év január 1-jéig juttatja el a rendi tagság iránti kérelmeket a Magisztrátushoz.
(14) A külföldi priorátusok szervezésénél törekedni kell arra, hogy – az illető ország kiválóságai mellett – az ott élő és kiemelkedő munkát végző, megbecsült, tekintélyes magyar származású személyek is felvételt nyerjenek.
(15) A belépési díj minimuma külföldi országok – kivéve a közép-kelet európai országokat – állampolgárai számára 500 Euro. A belépési díj 1/3 része a szervező ország priorátusában marad, 1/3 részét igazoltan karitatív tevékenységre kell fordítani, 1/3 része pedig a magyar anyarend számlájára utalandó, annak befizetésétől számított 30 napon belül.
(16) Az éves tagdíj a Magyarországon minimum 10.000.- Ft, várományosoknak minimum 5.000.-Ft, külföldi országokban – kivéve a közép-kelet európai országokat – 100 Euro. A tagdíj 1/3 része a szervező ország priorátusában marad, 1/3 részét igazoltan karitatív tevékenységre kell fordítani, 1/3 része pedig a magyar anyarend számlájára utalandó, minden év március 31-ig.
(17) A külföldi avatás költségeit a külföldi priorátus fedezi.
(18) Külföldi priorátus, nagypriorátus priorjává, nagypriorjává lehetőleg olyan személy nevezendő ki, aki folyékonyan beszéli mind a magyar, mind a fogadó ország nyelvét.
(19) A külföldi priorátus élén álló priornak biztosítania kell, hogy priorátusa – a fogadó ország törvényei szerint – mielőbb bejegyzésre kerüljön, mert csak ennek alapján folyamodhat a fogadó ország anyagi támogatásáért.
(20) A külföldi priorátus – igazolt karitatív tevékenységük alapján – köteles a fogadó ország jogszabályai alapján kezdeményezni besorolását a közhasznú szervezetek közé.
(21) A tagok priorátusba sorolása alapvetően lakóhely, vagy tartós tartózkodási hely szerint történik. Ettől eltérni, vagy későbbiekben priorátust váltani csak Írásos kérelemmel, minden érintett egyetemleges hozzájárulásával és a Kancellár beleegyezésével lehet. (prior, nagyprior). A nyilatkozatokat a kérelmező szerzi be az átvételt a fogadó prior szervezi.

9.§ A pénzkezelés szabályai
(1) A bankszámla feletti rendelkezésre és további pénzintézeti kötelezettségvállalásra 50.000 Ft-ig a kancellár, 50.000 Ft felett a kancellár és a kincstartó együttesen jogosult. E tevékenységükről kötelesek beszámolni a Magisztrátusnak.
(2) A Rend nevében kötendő szerződések és egyéb kötelezettséget eredményező megállapodások megkötésére és aláírására – a világi bíró véleményezése után – a kancellár a kincstartó ellenjegyzésével jogosult.
(3) A fentiek szerinti kötelezettséget vállaló személyek nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói.

10.§ Iratkezelési és nyilvántartási szabályok
(1) A Rend és a Magisztrátus nevében kiállított dokumentumok aláírására – a 9.§ (1) és (2) pontjában meghatározott megszorításokkal – kizárólag a kancellár jogosult. A kancellár esetenként erre más rendi méltóságot is felhatalmazhat.
(2) A rendi méltóságok és tisztségviselők csak feladat- és hatáskörük gyakorlásának körében, saját nevükben és funkciójukban jogosultak aláírásra.
(3) A priorátusi-, nagypriorátusi- és a magisztrátusi ülések emlékeztetőit valamint a rendi ülések jegyzőkönyveit az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a kancellár részére, aki az alkancellár útján gondoskodik azok irattározásáról.
(4) Az aláíróknak az alkancellár útján gondoskodni kell minden, a Rend nevében kötött szerződés vagy megállapodás egy példányának irattározásáról is, azok aláírásától számított 15 napon belül.
(5) A (2)-(4) pontban meghatározottakon kívül a Rend tagjai kötelesek megküldeni a kancellár számára minden olyan iratot vagy dokumentumot, amely a Renddel és annak működésével kapcsolatos érdemi információt tartalmaz.
(6) Az (1)-(5) pontokban meghatározott dokumentumok megőrzéséről és nyilvántartásáról az alkotmány 30.§-a alapján az alkancellár gondoskodik.
(7) A Rend és a Magisztrátus nevében kiállított dokumentumok iktatását az alkancellár végzi úgy, hogy az ügyiratok külön-külön, évente 1-től kezdődő, a tárgyévet az ügyszám törésével feltüntető folyamatos számozást kapnak.
(8) A priorok és nagypriorok gondoskodnak a priorátus illetőleg a nagypriorátus irattárának és iktatásának vezetéséről.
(9) Amennyiben a rendi méltóság vagy a tisztségviselő tisztségében személyi változás történik, a tisztség korábbi betöltője köteles a tevékenysége idején keletkezett, feladat- és hatásköre ellátásával kapcsolatos valamennyi dokumentumot átadni utódának. E rendelkezés szándékos megsértése fegyelmi vétség.
(10) Az alkancellár, a nagyprior és a prior az e szakaszban meghatározott iratkezelési és nyilvántartási szabályok végrehajtása során köteles a kimenő iratokról és a beérkező iratokról a kiküldés vagy beérkezés időpontját, valamint az irat tárgyát tartalmazó nyilvántartást (postakönyvet) vezetni.
(11) A Rend tagjairól és a várományosokról vezetett személyi nyilvántartásnak az 1.§ (1) pontban meghatározott adatokon kívül tartalmaznia kell még azt, hogy az adott tag mely nagypriorátus, priorátus és tagozat tagja, illetőleg hogy az adott várományos mely priorátusban várományos.
(12) A (11) pontban meghatározott tartalmú nyilvántartást minden év március 31. után, legfeljebb 15 napon belül aktualizálni kell.
(13) A Rend tagja a Rend működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba valamint a Rend nyilvántartásaiba – a személyi nyilvántartásba az 1.§ (2) pontjában meghatározott szabályok szerint – előzetes, írásbeli kérelem alapján, az irattárat vagy nyilvántartást vezető személlyel egyeztetett időpontban betekinthet.

11.§ A Rend öltözetének, jelképrendszerének és insigniáinak ismertetése, leírása és alkalmazásuk szabályai
(1) A Rend öltözete lábszárközépig érő, csuklyás, fekete köpeny (cappa), melyet szív felöli oldalán a Rend címere díszít. A cappának jó minőségű textíliából kell készülni, a csuklyának az előírt alakúnak kell lennie. (4. sz. melléklet)
A Magisztrátus tagjai és a Katonai Hagyományőrző Tagozat tagjai ünnepélyes eseményeken korhű, középkori viseletben jelenhetnek meg.
A cappát csak a Rend tagjai viselhetik. A várományosok a cappát lovaggá ütésük szertartásán ölthetik magukra először. A várományosok a rend címerének kicsinyített, jelvény másolatát méltó öltözékükön viselhetik.
A Rend közös rendezvényein megmozdulásain az illetékes elöljáró utasítása szerint kell, vagy más aktusokon a prior engedélyével lehet viselni a Rend öltözetét.
(2) A Rend címere: Háromszögű pajzs, a vörös pajzsmező közepén ezüstszínű kettős kereszt, a kereszt felett a pajzsmező felső részén I.V.I.S.H.F.S. ezüstszínű betűcsoport, a Rend jelmondatának kezdő betűi. (4. sz. melléklet)
(3) A Rend lovagkeresztje: nyújtott formájú, liliomos szárvégű kereszt, a szárak metszéspontjában ovális cartouch pajzson a sárkánnyal viaskodó Szent György alakja. A kereszt felett, annak felső, liliomos szárvégéhez egy láncszemmel kapcsolódva a stilizált Szent Korona. (4. sz. melléklet)
A Szent Korona felső mezejének hátoldalához az insignia legfelső része, a rangjelzést meghatározó ripsz-szalag kapcsolódik. Piros ripsz-szalagot viselnek a parancsnoki kar tagjai, ami díszlánccal helyettesíthető, aranycsíkos zöld szalagot a priorok, tisztek és consiliariusok, zöld szalagot a tisztséggel nem rendelkező lovagok. Az insignia színe a parancsnoki kar tagjainál arany-, a többi lovagnál ezüstszínű. (4. sz. melléklet)
A lovagkereszt kicsinyített mása kitűző formájában, a rangnak megfelelő jelvény-színben utcai viselethez hordható.
(4) A Rend zászlója: fehér, hasított zászló, egyik oldalán az Anjou címer, másik oldalán a Rend címere. (4. sz. melléklet)
(5) A Rend szertartási kardja: tizennegyedik századi mintájú egykezes, egyenes lovagi kard, lezáró gombján a Rend címerével. (4. sz. melléklet)
(6) A Katonai Hagyományőrző Tagozat insigniái:
– tiszti jelvény: zöld színű pajzsmezőben a plasztikusan vésett sárkányölő Szent György alakja, a címerpajzs felett aranyszínű, széttárt szárnyú turulmadár. A tiszti jelvényt aranyszínű láncon viselik. (4. sz. melléklet)
– legénységi jelvény: leírása megegyezik a tiszti jelvénnyel, de nem díszíti turulmadár. A legénységi jelvényt ripsz-szalagon viselik. (4. sz. melléklet)
A tagozat insigniáit csak a tagozat tagjai viselhetik, valamint azok, akiknek a tagozat vezetője – a tagozat érdekében kifejtett munkásságáért – adományozza.

12.§ A Szent György Lovagrend kitüntetései
(1) Dicsérő oklevél:
Javaslat, vagy önálló döntés alapján odaítélhető a Rend tagjainak vagy kívülállóknak illetve közösségeknek is, ha a Rend érdekében vagy azzal kapcsolatban valami kiemelkedő tevékenységet végeztek. Odaítélése a Kancellár hatásköre, melyről beszámol a Magisztrátusnak.
(2) A Szent György Lovagrend lovagkeresztje hadiszalagon a Szent Koronával:
A metszéspont felé keskenyedő, egyenlő szárú ezüst máltai, vagy johannita kereszt. Metszéspontjában – a cartouch keret belsejében – háromszög alakú ívelt pajzson a rend címere, zöld hadiszalagon a Szent koronával. (5. sz. melléklet)
(3) A Szent György Lovagrend tisztikeresztje hadiszalagon, a Szent Koronával és Anjou liliomokkal:
A metszéspont felé keskenyedő, egyenlő szárú ezüst máltai, vagy johannita kereszt belső szárvégei között Anjou liliomok. A kereszt metszéspontján – cartouch pajzson – a sárkányölő Szent György alakja, piros hadiszalagon a Szent Koronával. (5. sz. melléklet)
(4)A Szent György Lovagrend lovagkeresztjének a Szent Koronával és kardokkal ékesített csillaga:
Nyolcágú, ezüst csillag metszéspontjában ovális, cartouch pajzson a sárkánnyal viaskodó Szent György alakja. A pajzson átfut két díszkard. A pajzs fölött a magyar Szent Korona. (5. sz. melléklet)
Szmokingon vagy ünnepi öltöny zakóján a szív fölött viselhető.
(5) Anjou Pajzs: A magyar Anjouk címere. Balra fordult tárcsa-pajzsot ábrázol jobboldali mezejében a vörös és fehér csíkokkal, a baloldaliban kék alapon arany liliomokkal; a pajzsot zárt csöbör-sisak fedi arany koronával és oromdíszében három strucctoll között aranyos patkót tartó struccfejjel. Javaslat, vagy önálló döntés alapján odaítélhető a Rend tagjainak vagy kívülállóknak vagy közösségeknek is, ha a Rend érdekében vagy azzal kapcsolatban valami folyamatos, vagy ismétlődő kiemelkedő tevékenységet végeztek, vagy a Rend jó hírét öregbítő eredményt értek el, vagy elismerést szereztek. Odaítélése a Kancellár hatásköre, azzal, hogy lehetőség szerint előre, vagy legkésőbb az átadást követő ülésén a Magisztrátusnak jóvá kell azt hagynia.
(6)Az (2)-(4) bekezdésekben meghatározott kitüntetésekre minden priorátus évente legfeljebb egy tagot terjeszthet fel, a kitüntetési fokozatok felmenő rendszerét figyelembe véve. A felterjesztésről szóló hitelesített priorátusi határozatot részletes indokolással legalább a rendi ülés napja előtt 60 nappal meg kell küldeni a Magisztrátus számára. A beérkezett felterjesztések és a felterjesztettek munkájának érdemeinek ismeretében a Magisztrátus dönt az adott kitüntetés odaítéléséről, esetleges átütemezéséről, vagy a felterjesztés elutasításáról. A kitüntetés súlyának és jelentőségének megőrzése érdekében és a kitüntetés elkészíttetésének anyagi terheit figyelembe véve a Magisztrátus korlátozza az egyes fokozatokból évente odaítélhető darabszámot.
(7) A nagypriorok és priorok saját egységeik nevében és költségére önálló elismeréseket adhatnak melyek formáját ők maguk határozzák meg azzal, hogy tükröznie kell a Rend értékrendjét és arculatát.
13.§ Hatályba léptető rendelkezések
Ezen szabályzat 2018. 04. 28.-án lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Rendi ülés hatályon kívül helyez minden korábbi szervezetre és működésre vonatkozó szabályozást.
1. SZ. MELLÉKLET- A Rend szervezete- nagypriorátusok-priorátusok.
2.SZ. MELLÉKLET - Belépési nyilatkozat
3.SZ. MELLÉKLET - Adatlap
4.SZ. MELLÉKLET - A Szent György lovagrend öltözete és jelképei
5.SZ. MELLÉKLET - A Szent György lovagrend kitüntetései
6.SZ. MELLÉKLET - A Szent György lovagrendben a hatáskörök és illetékességek.
1. SZ. MELLÉKLET- A Rend szervezete- nagypriorátusok-priorátusok.
1. sz. melléklet
A Rend anyaországi nagypriorátusai és priorátusai az alábbiak:
Budapesti Nagypriorátus
Pesti Priorátus, Budai Priorátus
Heves-, Nógrád- és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Nagypriorátus (székhely: Eger),
Heves Megyei Priorátus, Nógrád- és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Priorátus
Hajdú-Bihar- és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nagypriorátus (székhely: Debrecen)
Hajdú-Bihar Megyei Priorátus, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Priorátus
Jász-Nagykun-Szolnok- és Békés Megyei Nagypriorátus (székhely: Szolnok)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei priorátus, Békés Megyei Priorátus
Dél – Alföldi Nagypriorátus (Kecskemét, Szeged, Hódmezővásárhely)
Bács-Kiskun Megyei Priorátus, Csongrád Megyei Priorátus, Szegedi Priorátus, Kecskeméti Priorátus
Pest- és Komárom-Esztergom Megyei Nagypriorátus (székhely: Visegrád)
Pest Megyei Priorátus, Komárom-Esztergom Megyei Priorátus
Győr-Moson-Sopron Megyei Nagypriorátus (székhely: Mosonmagyaróvár)
Soproni Priorátus, Mosonmagyaróvári Priorátus
Vas-, Veszprém- és Fejér Megyei Nagypriorátus (székhely: Székesfehérvár)
Vas Megyei Priorátus, Veszprém Megyei Priorátus, Fejér Megyei Priorátus
Somogy- és Zala Megyei Nagypriorátus (székhely: Kaposvár)
Somogy- és Zala Megyei Priorátus
Baranya- és Tolna Megyei Nagypriorátus (székhely: Pécs).
Baranya Megyei Priorátus, Tolna Megyei Priorátus
A Rend külföldön működő nagypriorátusai és priorátusai az alábbiak:
EURÓPAI NAGYPRIORÁTUS:
Osztrák Nagypriorátus:
Burgenlandi Priorátus, St. Pölteni Priorátus, Bécsi Priorátus
Saar-Elzász-Lotharingiai Nagypriorátus:
Saar-Illingeni Priorátus
Német Nagypriorátus:
Frankfurti Priorátus, Stuttgart – Mannheimi Priorátus
Bajor Nagypriorátus:
Regensburg-Ehingeni Priorátus, Müncheni Priorátus, Passaui Priorátus
Skandináv Nagypriorátus:
Helsinki Priorátus, Stockholmi Priorátus,
Svájc:
Zürichi Priorátus
Észtország:
Tallini Priorátus
Nyugat Európai Dáma Nagypriorátus
A Rend elcsatolt területeken működő nagypriorátusai és priorátusai az alábbiak:
Felvidéki Nagypriorátus:
Felvidéki Priorátus
Kárpátaljai Nagypriorátus:
Kárpátaljai Priorátus
ERDÉLYI NAGYPRIORÁTUS:
Észak-Erdélyi Nagypriorátus:
Marosvásárhelyi Priorátus,
Dél Erdélyi Nagypriorátus:
Gyergyói Priorátus, Csíki Priorátus, Udvarhelyi Priorátus, Barcasági Priorátus
Partiumi Nagypriorátus:
Szatmári Priorátus
Délvidéki Nagypriorátus:
Szabadkai Priorátus, Zombori Priorátus, Bánáti Priorátus, Kulai Priorátus
2.SZ. MELLÉKLET - Belépési nyilatkozat
3.SZ. MELLÉKLET - Adatlap
4.SZ. MELLÉKLET - A Szent György lovagrend öltözete és jelképei
Fotók-Feltöltés alatt!!!
5.SZ. MELLÉKLET - A Szent György lovagrend kitüntetései
Fotók-Feltöltés alatt!!!
6.SZ. MELLÉKLET -Hatáskörök és illetékességek a Szent György Lovagrend szervezetében
Lovagok
Saját nevükben lovagként vállalhatnak kötelezettséget, saját területükön rendi tagságuk ideje alatt.
Priorok
Priorátusuk nevében, saját személyes felelősséggel vállalhatnak kötelezettséget, priorátusuk területén, illetve a priorátus lovagjainak területén. A priorátus lovagjainak, várományosainak irányítása, vezetése. Első körben moderálják a lovagok közötti vitákat nézeteltéréseket.
Nagypriorok
Nagyriorátusuk nevében, saját személyes felelősséggel vállalhatnak kötelezettséget, nagypriorátusuk területén, illetve a nagypriorátus priorjainak, lovagjainak területén. A nagypriorátus priorjainak, rajtuk keresztül lovagjainak, várományosainak irányítása. Legfőképpen, az alkotmány szellemében ellenőrzi felügyeli a prior és a priorátusainak munkáját. Első körben moderálják a priorjukat érintő, illetve második lépcsőként ha a priori beavatkozás eredménytelen, a lovagok közötti vitákat nézeteltéréseket.
Rendi kancellár:
A Rend nevében vállalhat kötelezettséget, kivéve amit a Rendi Alkotmány vagy jogszabály a Rendi Gyűlés kizárólagos hatáskörébe rendel. Vezeti irányítja a teljes Rendet, közvetlen elöljárója a magisztereknek, tagozatvezetőknek és a nagyprioroknak. prioroknak.
Magiszterek:
Feladatkörükben járnak el a teljes Rend vonatkozásában a Rendi Kancellár, Kormányzó, Magisztérium irányításával. Hatáskörük az irányítási hierarchiában nincs, vagyis nem „parancsnokai” a Rend tagjainak, elöljáróinak. Ők a Rend méltóságai, de nem elöljárói. Természetesen ha feladatkörükben van választott vagy megbízott helyettesük, akkor őt-őket irányítják mint vezetőjük. Kaphatnak külön megbízást esetenként egyes elöljárók helyettesítésére, események, rendezvények levezénylésére, megszervezésére a Kancellártól és/vagy a Magisztériumtól, ebben az esetben, az adott aktusra vonatkozó illetékességgel, mintegy főparancsnoki hatáskörrel működnek. A Világi Bíró moderálja a nagypriort is érintő, illetve a korábbi hatáskörben le nem zárt vitákat, nézeteltéréseket.
Tagozatvezetők:
Tagozatuk nevében, saját személyes felelősséggel vállalhatnak kötelezettséget, tagozatuk lovagjainak, várományosainak kizárólag a tagozattal összefüggő irányítása. Kaphatnak külön megbízást esetenként egyes elöljárók helyettesítésére, események, rendezvények levezénylésére, megszervezésére a Kancellártól és/vagy a Magisztériumtól, ebben az esetben, az adott aktusra vonatkozó illetékességgel, mintegy főparancsnoki hatáskörrel működnek. Az informatikai tagozatvezető és helyettese(i) önállóan moderálják az elektronikus kommunikációt (levelezés, közösségi oldalak, weboldal, egyéb megjelenések. Kiugró esetben tájékoztatják a Kancellárt.
Tiszteletbeli, és emeritusi címek:
Méltóságok, nem tartozik hozzájuk operatív illetékesség, és hatáskör.
Kancellári Biztos
Munkáját a Kancellár által meghatározott rendben végzi és számol be tevékenységéről. Hatáskörét és illetékességét is, a megbízás természetének megfelelően a Kancellár határozza meg.
Értelemszerűen a fenti feladatkörökben a helyettesek jogosítványai is azonosak az elöljáró akadályoztatása esetén. A helyettesítésére minden elöljáró felkérhet belátása szerinti lovagtársat, saját rendi felettesével egyetértésben. A felkérés lehet állandó illetve eseti. Felkérés híján az elöljárót alárendeltjei közül a jelen lévő legmagasabb rangú, közülük a legkorábban avatott rendtárs helyettesíti. Természetesen a Rend tagjai kaphatnak külön megbízást esetenként egyes elöljárók helyettesítésére, események, rendezvények levezénylésére, megszervezésére a rendi felettesüktől, a Kancellártól és/vagy a Magisztériumtól, ebben az esetben, az adott aktusra vonatkozó illetékességgel, mintegy főparancsnoki hatáskörrel működnek. A szolgálati út minden esetben a hierarchiát követi és minden tagra nézve kötelező a betartása.